ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

Prof. Jens-Uwe Hartmann, Prof. Richard Salomon, ผศ. ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อ.ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ และคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมสถานบันธรรมชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 Prof. Jens-Uwe Hartmann, Prof. Richard Salomon, ผศ. ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อ.ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ และคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมสถานบันธรรมชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ พระมหา ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย จากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ให้การต้อนรับ แนะนำความเป็นมาของสถาบัน และพาเยี่ยมชมโครงการจัดทำพระไตรปิฎกภาษาบาลีของสถาบัน