กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การเยี่ยมชมโรงเรียน Russian Dance Academy

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก พานิสิตรายวิชาดนตรีและการแสดงรัสเซียเยี่ยมชมโรงเรียน Russian Dance Academy “Katyusha” โดยคุณ Ekaterina Alekseyeva ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดบรรยายเกี่ยวกับการเต้นระบำรัสเซียประเภทต่างๆ และสอนนิสิตให้ลองทำการแสดงระบำร่วมกับนักเต้นของโรงเรียน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย