ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิอิออนประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิอิออนประเทศไทยภาพมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาวชลลดา คนบุญ รหัสนิสิต 604 00506 22
2. นางสาวพิมพ์นารา ศุภกรกุลนันทร์ รหัสนิสิต 604 01777 22