กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

“ภาษาศาสตร์กับการตลาด: อิทธิพลของเสียงในชื่อแบรนด์ต่อการรับรู้ของผู้บริโภค”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 5 ในหัวข้อ

“ภาษาศาสตร์กับการตลาด: อิทธิพลของเสียงในชื่อแบรนด์ต่อการรับรู้ของผู้บริโภค”

โดย อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์

ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)

ณ ห้อง 301-302 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำรองที่นั่งได้ทาง https://forms.gle/ExxjaPwVH1XDQf2m6 หรือทาง QR code ในโปสเตอร์

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังการบรรยาย