กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club บทความ “Implementation of Electronic Medical Records: How Healthcare Providers Are Managing The Challenges Of Going Digital”

#JournalClub

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ “Implementation of Electronic Medical Records: How Healthcare Providers Are Managing The Challenges Of Going Digital” เขียนโดย Rochelle Brooks และ Courtney Grotz (ผู้ที่สนใจสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://clutejournals.com/index.php/JBER/article/view/736)

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต และนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ โอบบุญ ถูกหมาย ชวนคุยเกี่ยวกับบทความและเปรียบเทียบกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic medical record – EMR) ในประเทศไทย และพูดถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีต่อการจัดทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการเวชระเบียนในปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ukHfwePmhG4fbNwU8

*กิจกรรมทั้งหมดดำเนินเป็นภาษาไทยและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม