ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนมีนาคม 2563

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน ได้รับเชิญจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต