โครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา
ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมเชิงพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ทั้งจากสุราและบุหรี่ ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ถ่ายทอดเรื่องเล่าจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายทำงานในจังหวัดสมุทรสงคราม ในหัวข้อ “จาก ‘หลักธรรม’ สู่ ‘รูปธรรม’ การสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม” เผยแพร่ใน https://www.buddhistfordev.com/event111