กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

พอดแคสต์ /iz/: information is all around ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพอดแคสต์ /iz/: information is all around ช่องทางใหม่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล การอ่าน วรรณกรรม และความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา

ท่านสามารถรับฟัง /iz/: information is all around ได้จากหลายช่องทาง ได้แก่

– anchor.fm
– Spotify (https://open.spotify.com/show/5T1b2sE3It79Ghyeo5KuGw)
– Breaker (https://www.breaker.audio/slash-iz-slash-information-is-all-around)
– Radiopublic
(https://radiopublic.com/iz-information-is-all-around-6v0yQl)