กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การบรรยายเรื่องภาษาศาสตร์กับการพิสูจน์หลักฐานเสียงพูด

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องภาษาศาสตร์กับการพิสูจน์หลักฐานเสียงพูด โดยอาจารย์​ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น.

การบรรยายและการอภิปรายเป็นแบบออนไลน์โดยใช้ Application Zoom โดยสแกน QR Code ด้านล่างหรือเข้าเว็บไซต์ https://bit.ly/3ceU54l เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ผู้จัดจะส่งลิงก์การบรรยายไปทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ต่อไป