ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลีระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย(หลักสูตรประกาศนียบัตร)

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา(Ewha Womans University) ได้รับการคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Korean Education Center in Thailand สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี ในการจัดทำ

“หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลีระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย(หลักสูตรประกาศนียบัตร)” [태국 현지 한국어 교원 양성 과정]

โดยหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย และผลักดันให้ผู้สอนภาษาเกาหลีมีศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาเกาหลีให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
> ครูสอนภาษาเกาหลีชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา
> นิสิตนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีวิชาเอก-โท ภาษาเกาหลี
> บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาเกาหลี

รายละเอียดต่างๆ และการประกาศรับสมัครเข้าอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลังนะคะ

*หลักสูตรอบรมจะเปิดรอบแรกช่วงต้นปี 2564*