กิจกรรมวิชาการ

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสเปนและลาตินอเมริกาแบบออนไลน์

กิจกรรมดี ๆ ก่อนเปิดเทอมสำหรับครูและนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศที่เปิดสอนภาษาสเปนค่ะ

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 ร่วมกับสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสเปนและลาตินอเมริกาแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-14.30 น.หัวข้อ Descubre el mundo hispánico: España บรรยายโดยผศ.ดร.สุกิจ พู่พวง และหัวข้อ Descubre el mundo hispánico: América Latina บรรยายโดยรศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล กิจกรรมทั้ง 2 วันมีผู้สนใจเข้าร่วมวันละประมาณ 100 คน