ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

ศาสตราจารย์ของคณะอักษรศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่ศาสตราจารย์ของคณะอักษรศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์

2. ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
ที่ปรึกษาศูนย์คติชนวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย