ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

วิดีทัศน์รูปแบบสารคดีเรื่อง “รู้โรค รู้ธรรม”

อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจากโครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นผู้ดำเนินรายการและให้เสียงบรรยายวิดีทัศน์รูปแบบสารคดีเรื่อง “รู้โรค รู้ธรรม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วิดีทัศน์ชุด รู้โรค รู้ธรรม ตอนที่ 1 แสดงให้เห็นถึงบริบทในภาพรวมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ตลอดจนการนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CEpCgJxG_xA

2. วิดีทัศน์ชุด รู้โรค รู้ธรรม ตอนที่ 2 แสดงให้เห็นถึงองค์กรทางพระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทการทำงานเพื่อสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างไร จะเห็นได้ว่าองค์กรพระพุทธศาสนาเองต่างพยายามเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มแข็ง สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=UTz_qITgPCI&t=53s หรือ https://www.facebook.com/watch/?v=243863110221497