กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรม LIS Journal Club บทความ Usability of Mobile Application: A Systematic Literature Study เขียนโดย Paweł Weichbroth

#JournalClub

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านช่องทางแอพลิเคชั่น Zoom เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ Usability of Mobile Application: A Systematic Literature Study เขียนโดย Paweł Weichbroth

บทความดังกล่าวเป็นบทความจากวารสาร IEEE Access ซึ่งเป็นวารสารแบบ Peer Review บทความจากวารสารนี้ได้รับการจัดทำดรรชนีในฐานข้อมูลชั้นนำต่างๆ ได้แก่ IET Inspec, Ei Compendex, Scopus, EBSCOhost, และ Google Scholar และยังอยู่ในรายการของ DOAJ (Directory of Open access Journals) อีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงบทความแบบ Open Access ได้ที่ https://ieeexplore.ieee.org/document/9042272

กิจกรรมดำเนินเป็นภาษาไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร ซึ่งจะมาชวนคุยถึงเนื้อหาของบทความดังกล่าว ที่ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่อง ความสามารถในการใช้ได้ (Usability) ของแอพพลิเคชั่นมือถือ (Mobile Application) สำหรับวรรณกรรมที่งานนี้ศึกษา เป็นเอกสารที่ได้รับการจัดทำดรรชนีในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี ค.ศ. 2001-2018 อันเป็นระยะเวลาที่ครอบคลุมนานพอสมควร จึงช่วยให้เห็นลักษณะของงานวิจัยในประเด็นนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง และจะช่วยให้สามารถเห็นช่องว่างทางการวิจัย (Research Gap) ที่เป็นประโยชน์ อันจะเป็นแนวทางสำหรับการวิจัยในอนาคตต่อไปได้ นอกจากนี้ การศึกษานี้ ยังแสดงให้เห็นตัวอย่างของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/iNDVDKSWqrxPr26LA
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย