กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

การบรรยาย “จีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสในหกทศวรรษที่ผ่านมา”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. สาขาวิชาภาษาจีน จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสในหกทศวรรษที่ผ่านมา” (China that I have experienced in the past six decades) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สารสิน วีระผล ศาสตราภิชานเงินทุนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับอาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี นักวิชาการอาวุโสด้านจีนศึกษามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการทำงานเกี่ยวกับจีน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา การบรรยายครั้งนี้มีคณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาจีนได้รับเกียรติจากคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ มาร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้วิทยากรด้วย