ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์และศิษย์เก่าได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์และศิษย์เก่าได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ดังนี้

ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา (อ.บ. 41) อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (อ.บ. 35)

ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
1.. คุณกรุณา บัวคำศรี (อ.บ. 57)
2. ผศ.ดร.สมชาย สำเนียงงาม ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย