Uncategorized

อาคารมหาจักรีสิรินธรและอาคารบรมราชกุมารี เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม

อาคารมหาจักรีสิรินธรและอาคารบรมราชกุมารี เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม

นอกจากการจัดห้องเรียนตามข้อปฏิบัติเรื่องระยะห่างระหว่างบุคคลในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ในอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์ ทั้งอาคารมหาจักรีสิรินธรและอาคารบรมราชกุมารีแล้ว ทางคณะยังได้เตรียมพร้อมในการเพิ่มเติมพื้นที่นั่งบริเวณโถงอาคารมหาจักรีสิรินธร โดยมีการจัดโต๊ะและเก้าอี้จำนวนกว่า 100 ที่เพื่อรองรับความต้องการพื้นที่เรียนของนิสิตและมีการวางสายปลั๊กไว้อำนวยความสะดวกนิสิตที่จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ค่ะ

ส่วนนิสิตที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะ นอกจากเครื่องที่จัดไว้ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์สโมสร นิสิตยังสามารถจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ชั้นลอย อาคารบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยในการใช้คอมพิวเตอร์ของคณะ ขอความร่วมมือให้นิสิตนำหูฟังของตนเองมาด้วยนะคะ