Uncategorized

โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-15.45 น. กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ” ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ เนื่องด้วยเห็นความสำคัญของการปรับกระบวนทัศน์การเรียนการสอนภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมต่างประเทศ และพัฒนาวิธีการถ่ายทอดความรู้หรือการเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ ที่เหมาะกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

การเสวนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้คณาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์ได้พัฒนาความรู้และทักษะการสอนภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการ แสดงความคิดเห็น และประสบการณ์การสอนภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการสอนร่วมกัน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตหรือบุคคลทั่วไปในสังคมนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิผลและสอดรับกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์กล่าวเปิดการเสวนา ซึ่งจัดการบรรยาย 2 หัวข้อ คือ

  1. การบรรยายเรื่อง “เคล็ดลับการพัฒนานิสิตและถ่ายทอดความรู้โดยใช้นวัตกรรมเชิงบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเด่น
  2. การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณถนอมนวล โอเจริญ และอาจารย์ไมเคิล แครบทรี

นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายกลุ่มย่อยของอาจารย์ผู้สอนภาษา ในหัวข้อ “คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนภาษาที่เป็นต้นแบบ” และอาจารย์ผู้สอนวรรณกรรม ในหัวข้อ “คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนวรรณกรรมที่เป็นต้นแบบ”