ภาพข่าวกิจกรรม

รางวัลผลงานพัฒนากระบวนการทำงาน ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลผลงานพัฒนากระบวนการทำงาน ประจำปี 2563 ดังนี้

รางวัลผลงานพัฒนากระบวนการทำงาน ระดับดีเด่น

 1. นางสาวหทัยชนก แสงศศิธร กลุ่มภารกิจงานเทคโนโลยีและการศึกษา ได้รับรางวัลจากผลงานการใช้ Line Official Account เพื่อพัฒนาหน่วยโสตทัศนศึกษา
 2. นางวัลลี ภูมิพงศ์ไทย ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงานตัวช่วยในการเก็บข้อมูล Daily KPI ภาควิชาภูมิศาสตร์

รางวัลผลงานพัฒนากระบวนการทำงาน ระดับดีมาก

 1. ผู้ได้รับรางวัลจากผลงาน ขั้นตอนการขออนุมัติใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากแต่ละกลุ่มภาควิชา (บริหาร) ได้แก่
  • นางสาวมนัสชยา ชนะประเสริฐ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  • นางสาววันพิมา ควนสุวรรณ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  • นางวัชรินทร์ เหล็กจีน ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
  • นางพุทธชาติ รสหอม ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
  • นายสถิตย์ ศิริบูรณ์ ภาควิชาปรัชญา
  • นางสาวนัทจรินทร์ ทองเจริญ ภาควิชาศิลปการละคร
  • นางสาวลาวัลย์ อิ่มเงิน ภาควิชาศิลปการละคร
  • นางสาวภูษณิศา ไชยแก้ว ภาควิชาภูมิศาสตร์
  • นางสุวรรณี โรจน์ทังคำ ภาควิชาภาษาตะวันออก
 2. นางสาวชัชฎาพรรณ สง่างาม ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับรางวัลจากผลงานการสร้างระบบการลงทะเบียนคุมงบประมาณของหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร

รางวัลผลงานพัฒนากระบวนการทำงาน ระดับดี

 1. นางจุฑามาศ จันทร์แก้ว กลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ ได้รับรางวัลจากผลงานการยืมรองจ่ายบัตรเครดิตมหาวิทยาลัย
 2. นางสาวภัสรียา จิรวงศานนท์ หน่วยวิชาอารยธรรมไทย ได้รับรางวัลจากผลงานการจัดทำ “ข้อมูลการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี”
 3. นางสาวสุรีพร เอมโอช, นางรัศมี สุวรรณกำเนิด และ นายพงศ์ธร สังข์ทอง ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับรางวัลจากผลงานโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ
 4. นางสาวณัฐกานต์ จินดาบริรักษ์ และ นางสาวนิภาพร อางควนิช ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลจากผลงาน Google Form การรับสมัคร
 5. นางวิภา หอมศิริ ได้รับรางวัลจากผลงาน Infographic วิชาการ
 6. ผู้ได้รับรางวัลจากผลงานโครงการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา ได้แก่
  • นางมาลี สังข์จุ้ย
  • นายวชิรวิชญ์ โก้สกุล
  • นางวาสิตา ขัติยะ
  • นายวุฒิชัย วงษ์ชู
  • นายพันธกานต์ บุญประเสริฐ
  • นางสาวเสาวลักษณ์ อนุยุทธพงศ์
  • นางสาวภัทรมาส อู๋ชะนะภัย
 7. นางสาวมณฑณา จันทนะผะลิน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงานคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) แบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบการจัดทำประมวลรายวิชาในระบบ CU-CAS
 8. ผู้ได้รับรางวัลจากผลงานการวิเคราะห์การเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน (KPI) ปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัด (SDA) ปีงบประมาณ 2564 และรายงานข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ปีงบประมาณ 2563 คณะอักษรศาสตร์ ได้แก่
  • นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล
  • นางพรลภัส ยวงงาม
  • นางสาวสุวรรณา แซ่เฮ้ง
  • นางสาวสุดารัตน์ โคตรสมบัติ
  • นางสาวนฤมล สุวรรณเกิด
  • นางสาวจารุวรรณ ดำเด่นงาม
 9. ผู้ได้รับรางวัลจากผลงานการใช้ระบบการจองรถยนต์คณะเบื้องต้น ได้แก่
  • นายสุธรรม โตฤกษ์
  • นายจีราวัฒน์ มงคลวิทย์
  • นางอรวรรณ สุขเย็น
  • นายอินอาม หวังวิชา
  • นายปภังกร สุขประเสริฐ
  • นายธนากร น้อยคำสิน
  • นายชัยพัชญ์ ธนวัชร์สมบัติ
  • นายอำนาจ  อ้ายโน