กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

วิดีทัศน์ย้อนหลัง งานเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “พลวัตและพันธกิจของภาษาไทยในยุคโควิด-19”

เชิญชมวิดีทัศน์ย้อนหลัง กิจกรรมงานเสวนาทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “พลวัตและพันธกิจของภาษาไทยในยุคโควิด-19” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อการเสวนาและวิทยากรมีดังนี้

1. “พลวัตของภาษาในโลกวรรณกรรมไทยยุคโควิด-19” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
2. “พันธกิจและบทบาทของภาษาไทยในวิกฤติโควิด-19” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
3. “ผัสสะของภาษาในเพลงและสื่อร่วมสมัยยุคโควิด-19”

วิทยากร อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข
ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป

เชิญชมวิดีทัศน์ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/videos/392936215041618