ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการเสวนา “ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตอักษรศาสตร์”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตอักษรศาสตร์” ณ โรงแรม JW Marriott Hotel กรุงเทพฯ โดยมี อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ผู้ช่วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ด้านประกันคุณภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวเปิดการเสวนา ซึ่งแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ

  1. การอภิปรายเรื่อง “ความสามารถของบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์และความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณพงษ์ปราชญ์ มากแจ้ง รองอธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
  2. การอภิปรายเรื่อง “ความสามารถของบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์และความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตองค์กรธุรกิจเอกชน” โดย คุณอินทิรา ใจอ่อนน้อม ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด, คุณประดิษฐ์ สมดังเจตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์พีซ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด, บริษัท มาสเตอร์พีซ เอ็นเทอร์เทนเม้นต์ จำกัด และบริษัท เอ็มเทอร์เทนเม้นต์ จำกัด และคุณพรทิพย์ หาญยืนยงสกุล Compensation, Benefits & Program Design Advisor บริษัท Exxon Mobil Limited