กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

Dramaturg Drama-Talk Season 2 EP. 5 DIRECTING

Dramaturg Drama-Talk Season 2 EP. 5 DIRECTING ในหัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการกำกับการแสดง”

ร่วมพูดคุยกับ
ภัสสร์ศุภางค์ คงบำรุง
อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร และนักวิชาการด้านการกำกับการแสดงและการแสดง

ในหัวข้องานวิจัย
การศึกษาแนวทางกำกับละครเรื่อง The Pillowman โดยใช้กลวิธีของการสร้างสรรค์และนำเสนอละครแนวดาร์กคอเมดี (Dark Comedy)
เพื่อสื่อประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจ ความรุนแรง และการตัดสินคุณค่า

ดำเนินรายการโดย
ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์
ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง Kaan Show นักเขียน และนิสิตปริญญาโทรุ่นปัจจุบัน

คลิกเพื่อรับชมกิจกรรมย้อนหลัง