กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “รู้ทันสีสันภาษาสื่อ”

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
และมีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “รู้ทันสีสันภาษาสื่อ”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
———————————–
การเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้มีอาจารย์จากหน่วยวิจัยไทยวิทรรศน์ฯ นำเสนอผลงานในหัวข้อต่อไปนี้
– รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
“แนวทางการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางสื่อออนไลน์”
———————————–
ทั้งนี้สามารถรับชมวิดิทัศน์การเสวนาทางวิชาการ ได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=OVvLee5rir4