กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการ “CCTI X Let’s Read” โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนทั่วโลก

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมมือกับ The Asia Foundation เปิดตัวโครงการ “CCTI X Let’s Read” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนทั่วโลก ในโครงการนี้ The Asia Foundation ได้รวบรวมหนังสือสำหรับเด็ก ตั้งแต่ระดับเพิ่งหัดอ่าน จนถึงระดับกลาง จากประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย เช่น อินเดีย พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ ฯลฯ มารวบรวมและนำเสนอบนเว็บไซต์ https://reader.letsreadasia.org/ เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้แปลหนังสือเหล่านี้เป็นภาษาอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากผ่านอาสาสมัครนักแปลจากทั่วโลก ผู้ที่สนใจสามารถอ่านหนังสือบนเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์การแปลและการล่ามฯ ในฐานะองค์กรหุ้นส่วน (partner organization) ได้ดำเนินการแปลหนังสือบนเว็บไซต์ของ Let’s Read เป็นภาษาไทย นักแปลในโครงการนี้ คือ อาสาสมัครผู้เป็นนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแปล (ไทย-อังกฤษ) ของศูนย์ฯ ได้แก่
สุภาพัชร แสงโพธิ์แก้ว
พนิตนุช สัจจมงคล
เอกชัย วังประภา
นพรุจ พงษ์สิทธิถาวร
ธัญจิรา จันทร์ประสิทธิ์
อาณัติ ศักดารณรงค์
ภัสสรา มีผล
วรัญญา พนางาม
สมใจ มันทะราช
เชษฐ์ธิดา ชินพีระเสถียร
อรสุดา ตันแก้ว
จักร์พงษ์ สายทองติ่ง
พิชญา ลอยสรวงสิน
ฑัณทริรา เพียงเกษ
มานิตา บวรกีรติขจร
ศรัณยา บริสุทธิ์สวัสดิ์
ชมพูนุท ทองพรหม
โดยมี รศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี เป็นบรรณาธิการ


ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือเด็กฉบับภาษาไทยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ Let’s Read

https://reader.letsreadasia.org/?uiLang=4846240843956224&lId=5018465005993984