กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การบรรยายพิเศษเรื่อง “แร่เงินลาตินอเมริกาและการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกในศตวรรษที่ 16-17”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “แร่เงินลาตินอเมริกาและการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกในศตวรรษที่ 16-17” โดยอาจารย์คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ ในชั้นเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมในลาตินอเมริกาและความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เอเชียและไทยในสมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์

อาจารย์คุณากรเป็นอาจารย์พิเศษด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวิชาไทยศึกษาในหลายมหาวิทยาลัย มีผลงานการแปลหนังสือจำนวนมากครอบคลุมหัวเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นภัณฑารักษ์และนักออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์หลายแห่งรวมทั้งการจัดแสดงเงินตราโบราณในพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

La charla sobre “La plata latinoamericana y la transformación económica en Asia-Pacífico en los siglos 16-17” por el Sr. Kunakorn Vanichviroon, profesor invitado de los estudios del Sudeste Asiático y de Tailandia en muchas universidades, traductor de varios libros sobre historia, arqueología, ciencia y economía, así como curador y diseñador de diferentes exposiciones en los museos como la de monedas antiguas en el Museo del Banco de Tailandia.