กิจกรรมวิชาการ,  ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ นำเสนอบทความวิจัยด้านภาษาศาสตร์

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางสาวณิชกานต์ จันทรประทิน นิสิตปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาศาสตร์ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง An acoustic study on the production of English /i: – ɪ/ and /u: – ʊ/ by Thai English major undergraduate students ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Asian Junior Linguists Conference (AJL4) ที่ International Christian University ประเทศญี่ปุ่น บทความวิจัยนี้พัฒนาจากโครงการวิจัยประจำภาค รายวิชากลสัทศาสตร์ (Acoustic Phonetics) มีอาจารย์ที่ปรึกษาบทความคือ อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัย (ฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ) และภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์