ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง สำนักศิลปกรรม

ศาสตราจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยแก้ว สำนักศิลปกรรม