• ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

    คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2

    สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำ “คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2” โดยมีอาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการฝ่ายไทย การเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค โดยอาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง และอาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีกำหนดการ ดังนี้ รอบที่ 1 : วันที่ 31…

  • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

    การบรรยาย “เรื่องการแปลวรรณกรรมลาตินอเมริกา”

           รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “เรื่องการแปลวรรณกรรมลาตินอเมริกา” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น