ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

การบรรยาย “เรื่องการแปลวรรณกรรมลาตินอเมริกา”

       รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “เรื่องการแปลวรรณกรรมลาตินอเมริกา” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น