ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำ “คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2” โดยมีอาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการฝ่ายไทย

การเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค โดยอาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง และอาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีกำหนดการ ดังนี้

รอบที่ 1 : วันที่ 31 ตุลาคม 2562 จังหวัดกรุงเทพฯ
รอบที่ 2 : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดขอนแก่น
รอบที่ 3 : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดเชียงใหม่
รอบที่ 4 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช