• ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

  หนังสือ “อิเหนาวิวิธ”

  ผลงานหนังสือเล่มล่าสุดของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือ “อิเหนาวิวิธ” รวมบทความว่าด้วยเรื่องอิเหนาฉบับแปลกใหม่ รายละเอียดของสารบัญหนังสือ “อิเหนาวิวิธ” มีดังนี้ บทนำ: วรรณกรรมเรื่องอิเหนาในสังคมไทยและความสำคัญของเรื่องอิเหนาฉบับแปลกใหม่ที่ค้นพบ ลิลิตอิเหนาฉบับสมุดไทย: ประวัติและลักษณะเด่นทางวรรณศิลป์ในฐานะลิลิต เรื่องอิเหนาฉบับสมุดไทยวัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี: บทละครสมัยอยุธยาที่กระจัดพลัดพราย? บทละครเรื่องอิเหนาฉบับสมุดไทย ตอนดะระษาแบหลาจนถึงอิเหนาเข้าห้องจินตะหรา: เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 อีกตอนหนึ่งที่เพิ่งพบ บทละครเรื่องอิเหนา ตอนดะระสาแบหลา ฉบับพระศรีชำระและปรุง: การปรุงบทและคุณค่า ผู้ที่สนใจซื้อหนังสือได้ที่ โครงการตำรา ห้อง 105…

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  งานวิจัย “การวิเคราะห์การแพร่กระจายของคำว่า นก”

  ตัวอย่างของงานวิจัยที่นำเทคโนโลยีมาช่วยในการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ หรือเรียกว่า “มนุษยศาสตร์ดิจิทัล” วิดีโอนี้นำเสนอผลงานวิจัยของคุณโนโซมิ ยามาดะ นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ที่ศึกษาการแพร่กระจายของคำว่า “นก” โดยการวิเคราะห์จากข้อความบนทวิตเตอร์จำนวน 30 ล้านข้อความ ติดตามชมวิดีโอของงานวิจัยได้ที่ FB: Digital Humanities Arts Chula

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  หนังสือ “ราคาของการมีลูก”

  “#ราคาของการมีลูก: เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน” นำเสนอโลกของพ่อแม่ยุคปัจจุบันที่ต้องเลือกระหว่างเงิน งาน เวลา(ส่วนตัว) และลูก ผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพที่ผสมผสานวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (@Ipsr Mahidol) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา หัวหน้าโครงการ และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) งานวิจัยชิ้นนี้นับเป็นงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ได้ทดลองใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) มาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อหาประเด็นและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ปรากฎในเนื้อหาทั้งในภาพกว้างและลงลึกในแต่ละประเด็นได้ นอกเหนือจากการทำความเข้าใจมุมมอง ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของพ่อแม่ในปัจจุบันที่มีต่อการสร้างครอบครัวแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังชี้ให้เห็นแนวทางและข้อควรระวังในการนำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลและการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้ในการตีความปรากฎการณ์ทางสังคมด้วย…

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุเพื่อการเข้าถึงในระยะยาว”

  วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ รศ.จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ อ.ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อ.ดร.นยา สุจฉายา และ อ.ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุเพื่อการเข้าถึงในระยะยาว” ให้แก่บุคลากรของสำนักงานพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  งานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 2

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุภาพร บุญรุ่งและอาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ ได้รับเชิญร่วมงานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยอาจารย์ทั้งสองท่านได้บรรยายหัวข้อ “องค์ประกอบหนังสือเรียนภาษาเกาหลีเล่ม 1-6” และ “ลักษณะเด่นและวิธีใช้คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2”

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  งานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 3

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดงานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 3 ในภาคเหนือ ณ โรงแรมบีพี ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์สุภาพร บุญรุ่งได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “องค์ประกอบและวิธีใช้คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2”

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

  หนังสือ “Historia del arte español” (ประวัติศาสตร์ศิลปะสเปน)

  ผลงานวิชาการล่าสุดของคณาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ หนังสือ ” Historia del arte español” (ประวัติศาสตร์ศิลปะสเปน) โดย อ. จันทรา ประมูลทรัพย์ เนื้อหาเป็นภาษาสเปนและภาพประกอบสี่สี วางจำหน่ายแล้วที่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ราคาเล่มละ 450 บาท (http://www.chulabook.com/description.asp…) Ya está en venta la última publicación de la Sección de…

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  งานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 1

  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุภาพร บุญรุ่งและอาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ ได้รับเชิญร่วมงานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 1 ในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับมอบหมายให้จัดทำ “คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2” และ “แบบฝึกหัดคู่มือครูเล่ม 1-2” นี้ จากศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี โดยเป็นหัวหน้าโครงการฝ่ายไทย และมีอาจารย์อิสริยา พาที อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีร่วมเป็นผู้จัดทำในครั้งนี้ด้วย