ผู้บริหาร

oranuch

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช เศวตรัตนเสถียร
หัวหน้าภาควิชา
Oranuch Sawetrattanasatian, Ph.D.
Assistant Professor and Department Chair
โทรศัพท์ 0-2218-4820
อีเมล oranuch.s@chula.ac.th

 

คณาจารย์ประจำ

pimrumpai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
Pimrumpai Premsmit, D.A.
Assistant Professor
โทรศัพท์ 0-2218-4812
อีเมล pimrumpai.p@chula.ac.th
เว็บไซต์: ฐานข้อมูลคณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ | ข้อมูลประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
Chindarat Berphan
Assistant Professor
โทรศัพท์ 0-2218-4812
อีเมล chindarat.b@chula.ac.th

 

duangnate

อาจารย์ดวงเนตร วงศ์ประทีป
Duangnate Vongpradhip
Lecturer
โทรศัพท์ 0-2218-4811
อีเมล duangnate.v@chula.ac.th

 

somsak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
Somsak Sriborisutsakul, Ph.D.
Assistant Professor
โทรศัพท์ 0-2218-4814
อีเมล somsak.sr@chula.ac.th
เว็บไซต์ somsak-culibsci.weebly.com

 

nenuphar

อาจารย์เนณุภา สุภเวชย์
Nenuphar Supavej
Lecturer
โทรศัพท์ 0-2218-4810
อีเมล nenuphar.s@chula.ac.th

 

อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
Wachiraporn Klungthanaboon, Ph.D.
Lecturer
โทรศัพท์ 0-2218-4820
อีเมล wachiraporn.k@chula.ac.th

 

อาจารย์ ดร. เสาวภา หลิมวิจิตร
Saowapha Limwichitr, Ph.D.
Lecturer
โทรศัพท์ 0-218-4811
อีเมล saowapha.l@chula.ac.th

 

songphan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
Songphan Choemprayong, Ph.D.
Assistant Professor
โทรศัพท์ 0-2218-4817
อีเมล songphan.c@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.thaibrarian.org/songphan

 

อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน
Sorakom Dissamana, Ph.D.
Lecturer
โทรศัพท์ 0-2218-4810
อีเมล sorakom.d@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายา
Naya Sucha-xaya, Ph.D.
Lecturer
โทรศัพท์ 0-2218-4809
อีเมล naya.s@chula.ac.th

 

อาจารย์พิเศษ

makut

อาจารย์มกุฏ อรฤดี
(ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวรรณศิลป์)
Makut Onrudee
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ

 

เจ้าหน้าที่


นางสาวปภัสรา  อาษา
ผู้จัดการภาควิชา
Papatsara Arsa
Department Manager
โทรศัพท์ 0-2218-4817
อีเมล  Papatsara.A@chula.ac.th

 

manatchaya
นางสาวมนัสชยา ชนะประเสริฐ
เจ้าหน้าที่
Manatchaya Chanaprasert

Officer
โทรศัพท์ 0-2218-4817
อีเมล manatchaya.c@chula.ac.th