คณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
หัวหน้าภาควิชา
Songphan Choemprayong, Ph.D.
Assistant Professor and Department Chair
โทรศัพท์ 0-2218-4817
อีเมล 
เว็บไซต์ www.thaibrarian.org/songphan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
รองศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์

รองศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
Chindarat Berphan
Associate Professor and Director of B.A. in Information Studies Program
โทรศัพท์ 0-2218-4812
อีเมล 

อาจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
Thippaya Chintakovid, Ph.D.
Assistant Professor and Director of Graduate Programs in Information Studies
โทรศัพท์ 0-2218-4811
อีเมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
Somsak Sriborisutsakul, Ph.D.
Assistant Professor
โทรศัพท์ 0-2218-4814
อีเมล
เว็บไซต์ somsak-culibsci.weebly.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช เศวตรัตนเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช เศวตรัตนเสถียร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช เศวตรัตนเสถียร
Oranuch Sawetrattanasatian, Ph.D.
Assistant Professor
โทรศัพท์ 0-2218-4820
อีเมล 

อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์

อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
Wachiraporn Klungthanaboon, Ph.D.
Lecturer
โทรศัพท์ 0-2218-4820
อีเมล 

อาจารย์ ดร. เสาวภา หลิมวิจิตร
อาจารย์ ดร. เสาวภา หลิมวิจิตร

อาจารย์ ดร. เสาวภา หลิมวิจิตร
Saowapha Limwichitr, Ph.D.
Lecturer
โทรศัพท์ 0-218-4811
อีเมล

อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน
อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน

อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Sorakom Dissamana, Ph.D.
Lecturer and Assistant Dean on Quality Assurance
โทรศัพท์ 0-2218-4810
อีเมล

อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายา
อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายา

อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายา
Naya Sucha-xaya, Ph.D.
Lecturer
โทรศัพท์ 0-2218-4809
อีเมล

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต
อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต
Pimphot Seelakhet, Ph.D.
Lecturer
โทรศัพท์ 0-2218-4810
อีเมล

ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
Pimrumpai Premsmit, D.A.
Assistant Professor
โทรศัพท์ 0-2218-4812
อีเมล
เว็บไซต์: ฐานข้อมูลคณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ | ข้อมูลประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์มกุฏ อรฤดี
อาจารย์มกุฏ อรฤดี

อาจารย์มกุฏ อรฤดี
Makut Onrudee
บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ผีเสื้อ และศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวรรณศิลป์

เจ้าหน้าที่

นางสาวมนัสชยา ชนะประเสริฐ
นางสาวมนัสชยา ชนะประเสริฐ

นางสาวมนัสชยา ชนะประเสริฐ
เจ้าหน้าที่
Manatchaya Chanaprasert

Officer
โทรศัพท์ 0-2218-4817
อีเมล

นางสาวมณฑณา จันทะนะผลิน
นางสาวมณฑณา จันทะนะผลิน

นางสาวมณฑณา จันทะนะผลิน
เจ้าหน้าที่
Montana Chandhanaphalin
Officer
โทรศัพท์ 0-2218-4817
อีเมล