ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี
ถนนพญาไท ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-4817, 096-202-3310
โทรสาร: 02-218-4818
อีเมล์:
เฟซบุ๊ก: @libscicu

Department of Library Science
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Boromrajakumari Building, 8th Fl.
Phayathai Rd. Patumwan
Bangkok 10330
Thailand
Tel. +66-2218-4817, 096-202-3310
Fax. +66-2218-4818
Email.
Facebook. @libscicu