อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ ได้รับแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ ได้รับแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล (International Council on Archives – ICA) ให้ดำรงตำแหน่งในคณะทำงาน 2 ชุด คือ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม (Training Programme Advisory Group – TPAG) ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีนี้ พันธกิจของคณะทำงานนี้คือแนะนำและวางกลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรในวิชาชีพด้านเอกสารและจดหมายเหตุทั่วโลก และตำแหน่งที่สองคือ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในคณะทำงานฝ่ายการศึกษาด้านงานจดหมายเหตุ (Section on Archival Education)

อาจารย์ ดร.นยา ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์จากการประชุม ICA 2022

อาจารย์ ดร.นยา ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์จากการประชุม ICA 2022

เมื่อวันที่ 19 – 23 กันยายนที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายาได้เข้าร่วมการประชุม the 9th Annual Conference of the International Council on Archives ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี จัดโดยสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives – ICA) และได้นำเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อ “Turning Theories into Reality: Considering New Archival Appraisal Strategies for Thai Public Sector” ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลโปสเตอร์ที่โดดเด่นเป็นอันดับที่ 2 สำหรับการประชุม ICA Roma 2022 จากโปสเตอร์ทั้งหมดจำนวน 67 ชิ้น การนำเสนอในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาระบบการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุภาครัฐ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Master student and faculty member receive award from ICIS 2022

Master student and faculty member receive award from ICIS 2022

Congratulations to Ms. Angsurat Raya and Asst. Prof. Somsak Sriborisutsakul, Ph.D., for receiving the best paper award presented at the 5th International Conference on Information Science (ICIS 2022). Titled “Use of the Copenhagen Burnout Inventory to Assess Thai Librarians’ Burnout During the COVID-19 Pandemic”, the research aims to gather respondents’ feedback about the survey instrument developed to assess Thai librarians’ burnout level and to prepare survey administration before launching the main study. Twenty Thai librarians from public and special libraries in the government sector tried out the 46-item questionnaire. The questionnaire includes 12 items of demographic information, 15 items about working situations during the COVID-19 pandemic, and 19 personal-related, work-related, and client-related burnout measures based on the Copenhagen Burnout Inventory. Findings indicated that the majority of the survey questions could be employed in actual data collection.

เจ้าหน้าที่ภาควิชาได้รับรางวัลพัฒนากระบวนการทำงานประจำปี 2564

มณฑณา จันทนะผะลินและมนัสชยา ธารีศัพท์

ขอแสดงความยินดีกับคุณมณฑณา จันทนะผะลิน ผู้จัดการภาควิชาและคุณมนัสชยา ธารีศัพท์เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไปที่ได้รับรางวัลการพัฒนากระบวนการจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ คณะอักษรศาสตร์ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

นิสิตวิชาเอกสารนิเทศศึกษาได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี

นิสิตวิชาเอกสารนิเทศศึกษาได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขอแสดงความยินดีนายศุภกิจ
เฟื่องชงมณี นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกสารนิเทศศึกษา วิชาโทภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในโอกาสที่ได้รับทุน Asian University Network
Scholarship (AUNS) ไปศึกษาภาษาเกาหลี ณ ประเทศเกาหลีเป็นเวลา 1 ปี

Supakij Fuengchongmanee, a third year undergraduate student (major in information studies and minor in korean language) has been awarded Asian University Network Scholarship to study Korean language in Korea for one academic year. Congratulations!

ผศ.ดร. ทรงพันธ์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2561 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยใบพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

Congratulations to Assistant Professor Dr. Songphan Choemprayong for receiving the 2018 outstanding library and information professionals award from the Thai Library Association under the Royal Patronage of HRH Princess Mahachakri Sirindhorn. The award ceremony will be held at the Ambassader Hotel Bangkok on March 21, 2019.