ปรัชญา และปณิธาน
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เป็นผู้นำในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางด้านสารสนเทศศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับ ให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพสารนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยในสาขาสารสนเทศศึกษา
 3. เผยแพร่ความรู้สู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. เป็นผู้นำในวงวิชาการสารสนเทศศึกษา

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ส่งเสริมให้มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) และสามารถแก้ปัญหาในงานสารสนเทศ ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสารสนเทศและคำนึงถึงสังคมโดยรวม
 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและเป็นสากล
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานต่าง ๆ
 4. ให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพสู่สังคม
 5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาทางสารสนเทศศึกษาและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมาคมวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. ผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และผู้นำในวงวิชาชีพสารสนเทศ

ข้อมูลอื่น ๆ| ประวัติความเป็นมา | ทุนของภาควิชา |