“เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 7 เรื่อง “ประเด็นลิขสิทธิ์ในบริบทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ และนิสิตบัณฑิตศึกษาร่วมฟังการอภิปรายรายการ “เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 7 เรื่อง “ประเด็นลิขสิทธิ์ในบริบทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้อง ประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 9.00-12.00 น.

[เสวนาบรรณาธิการ] อนาคตวงจรชีวิตหนังสือในประเทศไทย

ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง “อนาคตวงจรชีวิตหนังสือในประเทศไทย” ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้อง 303-304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2557″

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2557″

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้เป็น “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี 2557″ และได้เข้ารับประทานเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ทั้งงานด้านบริหารและงานด้านการเรียนการสอน

[เวทีบัณฑิตศึกษา] การทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc research): มุมมองจากสาขามนุษยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ และนิสิตบัณฑิตศึกษาร่วมฟังการอภิปรายรายการ “เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 5 เรื่อง “การทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc research): มุมมองจากสาขามนุษยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 9.30-12.00 โดยมีวิทยากร ดังนี้ – ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ – อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ –