นักวิชาการสื่อสารกันอย่างไร : มุมมองเชิงคุณค่าและทางเลือกในปัจจุบัน

ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญอาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปรับฟังการบรรยาย “เวทีบัณฑิตศึกษา” ในหัวข้อ “นักวิชาการสื่อสารกันอย่างไร : มุมมองเชิงคุณค่าและทางเลือกในปัจจุบัน” วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์…เข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-218-4692   สำหรับท่านที่สนใจ สามารถเข้าถึงสไลด์ประกอบการบรรยายได้ที่ http://bit.ly/1JdtTTc

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to Design a Digital Library: What You Do Not Learn in Library School!

สำนักงานวิทยทรัพยากร และวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล: สิ่งที่ (อาจ) ไม่ได้เรียนจากโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์ !” How to Design a Digital Library: What You Do Not Learn in Library School! ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาได้ดำเนินการจัดตารางเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว ตามแนบท้ายนี้ นิสิตท่านใดที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางเรียน กรุณาติดต่อที่ sorakom.d@chula.ac.th หรืออาจารย์ผู้สอนโดยตรง

โครงการเสวนาบรรณาธิการ ภาคปลาย 2557

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมบุคคลทั่วไป เสวนาบรรณาธิการต้นฉบับ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – วันที่ 25 เมษายน 2558 ผู้สนใจดูรายละเอียด ดังนี้

นิสิต ป.โท และอาจารย์ที่ปรึกษาคว้ารางวัล Best Paper Award ที่ ICADL 2014

นิสิต ป.โท และอาจารย์ที่ปรึกษาคว้ารางวัล Best Paper Award ที่ ICADL 2014

นางสาวธนพรรณ ธนันทา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Search Effectiveness and Efficiency of Facet-Based Online Catalog: A Crossover Study of Novice Users ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 16th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา