โครงการเสวนาบรรณาธิการ ภาคปลาย 2557

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมบุคคลทั่วไป เสวนาบรรณาธิการต้นฉบับ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – วันที่ 25 เมษายน 2558 ผู้สนใจดูรายละเอียด ดังนี้

นิสิต ป.โท และอาจารย์ที่ปรึกษาคว้ารางวัล Best Paper Award ที่ ICADL 2014

นิสิต ป.โท และอาจารย์ที่ปรึกษาคว้ารางวัล Best Paper Award ที่ ICADL 2014

นางสาวธนพรรณ ธนันทา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Search Effectiveness and Efficiency of Facet-Based Online Catalog: A Crossover Study of Novice Users ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 16th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

a day of butterfly. butterfly in a day.

a day of butterfly. butterfly in a day.

งานพบปะระหว่างแฟนหนังสือกับคนทำหนังสือสำนักพิมพ์ผีเสื้อ เมื่อ a day บันทึกเรื่องราวการทำหนังสือของสำนักพิมพ์ผีเสื้อลงนิตยสารเราพบว่า การได้ฟังชาวผีเสื้อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเป็นความรู้ที่มีค่า ซึ่งมาพร้อมความสนุกสนาน และน่าแบ่งปันต่อให้คนรักผีเสื้อยิ่งนัก เราจึงชวนเพื่อนรักอีกหน่วยงานคือ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มาเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้

บทความใหม่: การสื่อสารทางวิชาการในอาเซียน

บทความใหม่: การสื่อสารทางวิชาการในอาเซียน

“Capturing Scholarly Communication in Southeast Asia: A Bibliometric Perspective” บทความปริทัศน์ของ อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ ชื่อ Library and Information Science Research in Asia-Oceania: Theory and Practice บทความชิ้นนี้นำเสนอภาพรวมของการศึกษาเอกสารเชิงปริมาณ (Bibliometrics) ที่เกี่ยวข้องกับการวัดการสื่อสารทางวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวัดผลิตภาพ ความร่วมมือทางวิชาการ ผลกระทบทางวิชาการ (Impact) เป็นต้น นอกจากนี้บทความยังได้เชื่อมโยงการวัดการสื่อสารทางวิชาการกับนโยบายของอาเซียนอีกด้วย พร้อมทั้งยังได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานวิจัยในด้านนี้ต่อไป

วิชาชีพบรรณาธิการ ภาคต้น 2557 สำหรับบุคคลภายนอก

วิชาชีพบรรณาธิการ ภาคต้น 2557 สำหรับบุคคลภายนอก

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าเรียนในรายวิชา วิชาชีพบรรณาธิการ โดย อาจารย์มกุฏ อรฤดี เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2557 เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557