บทความใหม่: การสื่อสารทางวิชาการในอาเซียน

บทความใหม่: การสื่อสารทางวิชาการในอาเซียน

“Capturing Scholarly Communication in Southeast Asia: A Bibliometric Perspective” บทความปริทัศน์ของ อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ ชื่อ Library and Information Science Research in Asia-Oceania: Theory and Practice บทความชิ้นนี้นำเสนอภาพรวมของการศึกษาเอกสารเชิงปริมาณ (Bibliometrics) ที่เกี่ยวข้องกับการวัดการสื่อสารทางวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวัดผลิตภาพ ความร่วมมือทางวิชาการ ผลกระทบทางวิชาการ (Impact) เป็นต้น นอกจากนี้บทความยังได้เชื่อมโยงการวัดการสื่อสารทางวิชาการกับนโยบายของอาเซียนอีกด้วย พร้อมทั้งยังได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานวิจัยในด้านนี้ต่อไป

วิชาชีพบรรณาธิการ ภาคต้น 2557 สำหรับบุคคลภายนอก

วิชาชีพบรรณาธิการ ภาคต้น 2557 สำหรับบุคคลภายนอก

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าเรียนในรายวิชา วิชาชีพบรรณาธิการ โดย อาจารย์มกุฏ อรฤดี เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2557 เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

อาจารย์นำเสนอผลงานด้านการรู้สารสนเทศ

อาจารย์นำเสนอผลงานด้านการรู้สารสนเทศ

อาจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร เดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ  เรื่อง The Implementation of Web 2.0 Technology for Information Literacy Instruction in Thai University Libraries ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 8th International Conference on e-Learning 2014 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2557 ผลงานทางวิชาการชิ้นนี้นำเสนอผลการสำรวจการนำเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไปใช้ในการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์และฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์นำเสนอผลงานที่ QQML 2014

อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ เดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Measuring usage of the printed collection in a non-circulating design library: An evidence-based multidimensional evaluation ในการประชุมทางวิชาการ 6th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2557