ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2557″

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้เป็น “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี 2557″ และได้เข้ารับประทานเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2548

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ และนิสิตบัณฑิตศึกษาร่วมฟังการอภิปรายรายการ “เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 5 เรื่อง “การทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc research): มุมมองจากสาขามนุษยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 9.30-12.00 โดยมีวิทยากร ดังนี้ – ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ – อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ –

บรรยาย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการอ่าน

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการอ่าน: มุมมองจากสำนักพิมพ์ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. José Manuel Gómez ประเทศสเปน (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี ผู้สนใจโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และอีเมลติดต่อเพื่อสำรองที่นั่ง ได้ที่ sorakom.d@chula.ac.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-218-4810,

การบรรยายเวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 3

ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญอาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปรับฟังการบรรยาย “เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความสำคัญและกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ” วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์…เข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-218-4692

[บรรยาย] ประเด็นทางลิขสิทธิ์ในการขายหนังสือมือสอง

ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญอาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปรับฟังการบรรยาย “เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ประเด็นทางลิขสิทธิ์ ในการขายหนังสือมือสอง” วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์…เข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-218-4692