การบรรยาย เรื่อง Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image กลับมาใหม่อีกครั้ง

การบรรยาย เรื่อง Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image กลับมาใหม่อีกครั้ง

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image” โดยศาสตราจารย์ ดร.Paul Nieuwenhuysen จาก Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยี่ยม เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้อง 612 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ยกเลิก) [Lecture] Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image

(ยกเลิก) [Lecture] Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image” โดยศาสตราจารย์ ดร.Paul Nieuwenhuysen จาก Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยี่ยม ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้อง อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการด้านบรรณมิตินำเสนอที่กรุงปารีส

ผลงานทางวิชาการด้านบรรณมิตินำเสนอที่กรุงปารีส

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Applying OECD’s FOS classification to Thai scholarly publications: A co-index analysis based on the Web of Science Categories จากทีมนักวิจัยโดยการนำของ อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ และ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ได้รับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ 7th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558

โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “มนุษยสารสนเทศ: พรมแดนการวิจัย”

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จะจัดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “มนุษยสารสนเทศ: พรมแดนการวิจัย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านมนุษยสารสนเทศ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อการพัฒนาและดำเนินงานวิจัยด้านมนุษยสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์