โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “มนุษยสารสนเทศ: พรมแดนการวิจัย”

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จะจัดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “มนุษยสารสนเทศ: พรมแดนการวิจัย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านมนุษยสารสนเทศ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์  บรรณารักษ์  ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ  นักวิชาการ  นิสิตนักศึกษา  และผู้สนใจ เพื่อการพัฒนาและดำเนินงานวิจัยด้านมนุษยสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยกรุณาส่งชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน / สถานศึกษาที่สังกัด มาที่ อีเมล

“เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 7 เรื่อง “ประเด็นลิขสิทธิ์ในบริบทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ และนิสิตบัณฑิตศึกษาร่วมฟังการอภิปรายรายการ “เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 7 เรื่อง “ประเด็นลิขสิทธิ์ในบริบทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้อง ประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 9.00-12.00 น.

[เสวนาบรรณาธิการ] อนาคตวงจรชีวิตหนังสือในประเทศไทย

ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง “อนาคตวงจรชีวิตหนังสือในประเทศไทย” ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้อง 303-304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2557″

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2557″

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้เป็น “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี 2557″ และได้เข้ารับประทานเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ทั้งงานด้านบริหารและงานด้านการเรียนการสอน