หลักสูตรระดับอักษรศาสตรบัณทิต
สาขาสารนิเทศศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานสารนิเทศ ประกอบวิชาชีพบรรณารักษ์และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับสารนิเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารนิเทศได้ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 71 หน่วยกิต

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา แบบวิชาเอก – โท สำหรัับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก และเปิดสอนเป็น วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่น ทั้งในคณะ และนอกคณะที่เลือกเรียนเป็น วิชาโท ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

แบบวิชาเอก – โท 71 หน่วยกิต

  1. วิชาเอก 51 หน่วยกิต
    • วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
    • วิชาเลือก 27 หน่วยกิต
  2. วิชาโท 20 หน่วยกิต
    • นิสิตเอกสาขาวิชาสารนิเทศศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือนอกคณะอีก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

แบบวิชาโท (สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ)

  • วิชาบังคับเลือก 21 หน่วยกิต
  • วิชาเลือก (ไม่มี)

รายวิชา
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต

2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม
(Information in Its Social Context)

2206222 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารนิเทศ
(Collection Development and Management)

2206225 การจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ
(Organizing Information Resources)

2206241 ทรัพยากรสารนิเทศและบริการอ้างอิง
(Information Resources and Reference Services)

2206334 การวิเคราะห์สารนิเทศ
(Information Analysis)

2206335 บริการสาระสังเขปและดรรชนี
(Abstracting and Indexing Services)

2206351 การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
(Management of Libraries and Information Centers)

2206382 เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ
(Information Management Technology)

วิชาเลือก 27 หน่วยกิต

2206224 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
(Serials)

2206235 บริการสารนิเทศ
(Information Services)

2206315 ธุรกิจการพิมพ์สมัยใหม่
(The Modern Publishing Trade)

2206322 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
(Library of Congress Classification)
(รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2206225)

2206343 แหล่งสารนิเทศ
(Information Sources)
(รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2206241)

2206364 วิธีวิจัยในสารนิเทศศึกษา
(Research Methods in Information Studies)

2206373 การจัดการสื่อการศึกษาในห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
(Instructional Media Management in Libraries and Information Centers)

2206383 ระบบค้นคืนด้วยคอมพิวเตอร์
(Computerized Retrieval System)

2206384 การจัดการสารนิเทศในสำนักงาน
(Office Information Management)

2206388 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานสารนิเทศ
(Web Site Design and Development in Information Work)

2206437 การจัดการความรู้ในองค์กร
(Knowledge Management in Organizations)

2206441 ทรัพยากรสารนิเทศทางธุรกิจ
(Information Resources in Business)

2206458 การจัดการจดหมายเหตุ
(Archival Management)

2206469 การศึกษาอิสระ
(Independent Study)
(รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2206364)

2206484 การประมวลสารนิเทศสำเร็จรูป
(Information Repackaging)

2206485 การจัดการฐานข้อมูลในงานสารนิเทศ
(Database Management in Information Work)

2206488 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Libraries)

2206490 ฝึกงาน
(Practicum)

วิชาโท 21หน่วยกิต
นิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะเลือกเรียนเป็นวิชาโทให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม
(Information in Its Social Context)

2206241 ทรัพยากรสารนิเทศและบริการอ้างอิง
(Information Resources and Reference Services)

2206315 ธุรกิจการพิมพ์สมัยใหม่
(The Modern Publishing Trade)

2206335 บริการสาระสังเขปและดรรชนี
(Abstracting and Indexing Services)

2206382 เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ
(Information Management Technology)

2206383 ระบบค้นคืนด้วยคอมพิวเตอร์
(Computerized Retrieval System)

2206384 การจัดการสารนิเทศในสำนักงาน
(Office Information Management)

2206388 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานสารนิเทศ
(Web Site Design and Development in Information Work)

2206437 การจัดการความรู้ในองค์กร
(Knowledge Management in Organizations)

2206441 ทรัพยากรสารนิเทศทางธุรกิจ
(Information Resources in Business)

2206458 การจัดการจดหมายเหตุ
(Archival Management) ุ

2206485 การจัดการฐานข้อมูลในงานสารนิเทศ
(Database Management in Information Work)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.