อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
Bachelor of Arts in Information Studies

ปีที่ปรับปรุงหลักสูตร 2561

จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา 66  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาแบบวิชาเอก-โท สำหรับนิสิตในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก โดยจำแนกวิชาเรียนในหลักสูตรดังนี้

  1. วิชาเอก 48  หน่วยกิต
    • วิชาบังคับ 21  หน่วยกิต
    • วิชาเลือก 27 หน่วยกิต
  2. วิชาโท 18 หน่วยกิต
    • นิสิตเอกสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือนอกคณะ  18 หน่วยกิต

รายวิชา

วิชาบังคับ (21 หน่วยกิต)

2206212*       ภูมิทัศน์สารสนเทศ
Information Landscapes
3 (3-0-6)

2206215*       การศึกษาผู้ใช้
User Studies
3 (3-0-6)

2206226*       หลักการจัดระบบสารสนเทศ
Principles of Organizing Information
3 (3-0-6)

2206235        บริการสารสนเทศ
Information Services
3 (3-0-6)

2206323*       ระบบสารสนเทศสำหรับมนุษยศาสตร์
Information System for the Humanities
3 (3-0-6)

2206451*       การจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ
Management of Information Service Agencies
3 (3-0-6)

2206490        ฝึกงาน
Practicum
3 (1-0-8)

วิชาเลือก  (27  หน่วยกิต)

2206214       สังคมสารสนเทศ
Information Society
3 (3-0-6)

2206282      ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน
Office Information Technology Skills
3 (3-0-6)

2206283      ระบบค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval System
3 (3-0-6)

2206285      การแปลงทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล
Digitization of Information Resources
3 (3-0-6)

2206288      การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ
Web Design and Development in Information Work
3 (3-0-6)

2206289      การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในงานสารสนเทศ
Data Communications and Networking in Information Work
3 (3-0-6)

2206313      การสอนการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Instructions
3 (3-0-6)

2206315       ธุรกิจการพิมพ์สมัยใหม่
The Modern Publishing Trade
3 (2-2-5)

2206345      บริการถาม-ตอบเชิงประจักษ์
Evidence-based Question and Answer Services
3 (3-0-6)

2206352       วิชาชีพบรรณาธิการ
Editorial Profession
3 (3-0-6)

2206353        เสวนาบรรณาธิการ
Editorial Discussion
3 (3-0-6)

2206354      การจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
Library Collection Management
3 (3-0-6)

2206355      การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศสำหรับห้องสมุด
Organizing Information Resources for Libraries
3 (3-0-6)

2206358      แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information Sources
3 (3-0-6)

2206366      สถิติเพื่อการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์
Statistics for Humanities Research
3 (3-0-6)

2206375      การจัดการจดหมายเหตุ
Archives Management
3 (3-0-6)

2206376      การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
Cultural Heritage Information Management
3 (3-0-6)

2206384       การจัดการสารสนเทศในสำนักงาน
Office Information Management
3 (3-0-6)

2206385      การจัดการฐานข้อมูลสำหรับมนุษยศาสตร์
Database Management for the Humanities
3 (3-0-6)

2206386      การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในงานสารสนเทศ
User Interface Design in Information Work
3 (3-0-6)

2206415     การตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรสารสนเทศ
Marketing and Public Relations for Information Organizations
3 (3-0-6)

2206437        การจัดการความรู้ในองค์กร
Knowledge Management in Organizations
3 (3-0-6)

2206439      การจัดการข้อมูลวิจัย
Research Data Management
3 (3-0-6)

2206442      เครื่องมือสำหรับมนุษยศาสตร์ดิจิทัล
Tools for Digital Humanities
3 (3-0-6)

2206484       การประมวลสารสนเทศสำเร็จรูป
Information Repackaging
3 (3-0-6)

2206489        การศึกษาอิสระ
Independent Study
3 (1-0-8)

2205317        การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักภูมิศาสตร์ 1
Computer Programming for Geographers I
3 (3-0-6)

2209261        พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Basic Programming for Natural Language Processing
3 (3-0-6)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ดูได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/study/ba/ หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-218-4817