หลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ

[For English, please scroll down]

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 


 

สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา 60 หน่วยกิต

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และภาควิชาภาษาศาสตร์ เปิดสอนวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ แบบวิชาเอก-โท สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก ดังนี้

 

โปรแกรมปกติ

      แบบวิชาเอก-โท 60 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาเอก 42 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต

วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต

วิชาเลือก 9 หน่วยกิต

วิชาโท 18 หน่วยกิต

 

รายวิชา 

แบบวิชาเฉพาะสาขา

วิชาเอก

วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต

2206323      การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ

2206366      สถิติเพื่อการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์

2206385      การจัดการฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ

2209261       การเขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

2209304       ระบบไวยากรณ์

2209305       ความหมายในภาษา

2209308       ระบบเสียง

2209368      การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์

2209372      ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต

ให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้ 2 รายวิชา

2206491       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

2206492       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

2209491       โครงการเทคโนโลยีภาษา 1

2209492       โครงการเทคโนโลยีภาษา 2

 

วิชาเลือก 9 หน่วยกิต

ให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้ 3 รายวิชา

2200290      พื้นฐานมนุษยศาสตร์ดิจิทัล

2200490      สัมมนามนุษยศาสตร์ดิจิทัล

2206285      การแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล

2206289      การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในงานสารสนเทศ

2206386      การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

2206442      เครื่องมือสำหรับมนุษยศาสตร์ดิจิทัล

2206489       การศึกษาอิสระ

2209309       การแปรและการเปลี่ยนแปลงในภาษา

2209344       ภาษาศาสตร์กับการแปล

2209370       ภาษาและความคิด

2209373       ภาษากับวัฒนธรรม

2209376       คลังข้อมูลภาษา

2209381      เทคโนโลยีวัจนะ

2209382      การแปลภาษาด้วยเครื่อง

2209390      เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีภาษา

 

นิสิตสามารถเรียนรายวิชาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเลือกได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1. ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิชาโท 18 หน่วยกิต

นิสิตเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือนอกคณะ ยกเว้นสาขาวิชาโทภาษาศาสตร์ สาขาวิชาโทสารสนเทศศึกษา และสาขาโทมนุษยศาสตร์ดิจิทัล จำนวน 18 หน่วยกิต

 

  • สามารถดูแผนการศึกษาได้ >>ที่นี่<<

 


 

Major in Language and Information Technologies 

 

Total credits 60 credits

The Department of Library Science and the Department of Linguistics offer a major in Language and Information Technologies as a major-minor program.

 

Normal program

    Total credits 60 credits, consisting of:

Major courses 42 credits

Compulsory courses 27 credits

Compulsory electives 6 credits

Electives 9 credits

Minor courses 18 credits

 

Courses

Major courses

Compulsory courses 27 credits

2206323      Information System Analysis and Design

2206366      Statistics for Humanities Research

2206385      Database Management in Information Work

2209261      Basic Programming for Natural Language Processing

2209304      Grammatical System

2209305      Meaning in Language

2209308      Sound System

2209368      Linguistic Analysis of Thai

2209372      Introduction to Computational Linguistics

 

Compulsory electives 6 credits

Students may choose at least 2 courses from the following list:

2206491       Project in Information Technology I

2206492       Project in Information Technology II

2209491       Project in Language Technology I

2209492       Project in Language Technology II

 

Electives 9 credits

Students may choose at least 3 courses from the following list:

2200290       Introduction to Digital Humanities

2200490      Seminar on Digital Humanities

2206285      Digitization

2206289      Data Communications and Networking in Information work

2206386      User Interface Design

2206442      Tools for Digital Humanities

2206489       Independent Study

2209309       Variation and Change in Language

2209344       Linguistics and Translation

2209370       Language and Mind

2209373       Language and Culture

2209376       Language Corpora

2209381      Speech Technology

2209382      Machine Translation

2209390      Selected Topics in Language Technology

 

Students may take undergraduate or graduates courses offered by the following departments as electives, if approved by the curriculum administrative committee :

1. Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

2. Department of Library Science, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

3. Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

 

Minor courses 18 credits

Students majoring in Language and Information Technologies may choose an Arts or non-Arts minor, except for Linguistics, Information Studies and Digital Humanities.