คณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัย The Arc of Memory คณะอักษรศาสตร์
รองหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และสนเทศศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยทรัพยากร

Songphan Choemprayong, Ph.D. (UNC-Chapel Hill)
Associate Professor
Researcher, The Arc of Memory Research Unit, Faculty of Arts
Deputy Chair, Behavior Research and Informatics in Social Science Research Unit, Sasin School of Management
Associate Director, Office of Academic Resources

โทรศัพท์ 0-2218-4817
อีเมล 
เว็บไซต์
Curriculum Vitae [PDF]

อาจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท
หัวหน้าภาควิชา
นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

Thippaya Chintakovid, Ph.D. (Drexel)
Assistant Professor
Department Chair
Researcher, Information Landscape Research Unit, Faculty of Arts

โทรศัพท์ 0-2218-4811
อีเมล
เว็บไซต์

นยา สุจฉายา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นยา สุจฉายา
นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัย The Arc of Memory คณะอักษรศาสตร์

Naya Sucha-xaya, Ph.D. (UCL)
Assistant Professor
Researcher, Information Landscape Research Unit, Faculty of Arts
Researcher, The Arc of Memory Research Unit, Faculty of Arts

โทรศัพท์ 0-2218-4809
อีเมล

พิมพจน์ สีลาเขต

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

Pimphot Seelakate, Ph.D. (UCL)
Lecturer
Assistant Dean for Administration
Researcher, Information Landscape Research Unit, Faculty of Arts

โทรศัพท์ 0-2218-4810
อีเมล
เว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ
นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัย The Arc of Memory คณะอักษรศาสตร์

Wachiraporn Klungthanaboon, Ph.D. (Glasglow)
Assistant Professor
Program Director, MA in Data and Information Curation
Researcher, Information Landscape Research Unit, Faculty of Arts
Researcher, The Arc of Memory Research Unit, Faculty of Arts

โทรศัพท์ 0-2218-4820
อีเมล 
เว็บไซต์

สรคม ดิสสะมาน

อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

Sorakom Dissamana, Ph.D. (Chula)
Lecturer
Assistant Dean for Quality Assurance
Researcher, Information Landscape Research Unit, Faculty of Arts

โทรศัพท์ 0-2218-4810
อีเมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

Somsak Sriborisutsakul, Ph.D. (Sheffield)
Associate Professor
Program Director, Graduate Programs in Information Studies (MA, PhD)
Researcher, Information Landscape Research Unit, Faculty of Arts

โทรศัพท์ 0-2218-4814
อีเมล
เว็บไซต์ somsak-culibsci.weebly.com

เสาวภา หลิมวิจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา หลิมวิจิตร
นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

Saowapha Limwichitr, Ph.D. (Aberystwyth)
Assistant Professor
Researcher, Information Landscape Research Unit, Faculty of Arts

โทรศัพท์ 0-218-4811
อีเมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช เศวตรัตนเสถียร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

Oranuch Sawetrattanasatian, Ph.D. (Canberra)
Assistant Professor
Program Director, BA in Information Studies Program
Researcher, Information Landscape Research Unit, Faculty of Arts

โทรศัพท์ 0-2218-4820
อีเมล
เว็บไซต์

ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ

พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

Pimrumpai Premsmit, D.A. (Simmons)
Assistant Professor

โทรศัพท์ 0-2218-4812
อีเมล

มกุฏ อรฤดี

อาจารย์มกุฏ อรฤดี
บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ผีเสื้อ และศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวรรณศิลป์

Makut Onrudee
Executive Editor, Butterfly Publishing
National Artist Laureate in Literature, 2013

รองศาสตราจารย์ จินดารัตน์ เบอรพันธุ์

รองศาสตราจารย์ จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

Chindarat Berpan, MLIS (Pittsburgh)
Associate Professor
Chair, Information Landscape Research Unit, Faculty of Arts

โทรศัพท์ 0-2218-4812
อีเมล
เว็บไซต์

เจ้าหน้าที่

มนัสชยา ธารีศัพท์

มนัสชยา ธารีศัพท์
เจ้าหน้าที่

Manatchaya Chanaprasert
Officer

โทรศัพท์ 0-2218-4817
อีเมล

มณฑณา จันทนะผะลิน

มณฑณา จันทนะผะลิน
เจ้าหน้าที่

Montana Chandhanaphalin
Officer

โทรศัพท์ 0-2218-1718
อีเมล