ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ “การพัฒนาระบบการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ ภาครัฐ”

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ “การพัฒนาระบบการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ ภาครัฐ”

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ ภาครัฐ” โดยอาจารย์ ดร. นยา สุจฉายา งานวิจัยนี้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การประชาพิจารณ์จะจัดผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ในศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9:30 – 11:30 น. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันระดมความห็นในการพัฒนาระบบการส่งมอบและประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุที่เหมาะสมกับบริบทภาครัฐ ประเทศไทย

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ ได้รับแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ ได้รับแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล (International Council on Archives – ICA) ให้ดำรงตำแหน่งในคณะทำงาน 2 ชุด คือ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม (Training Programme Advisory Group – TPAG) ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีนี้ พันธกิจของคณะทำงานนี้คือแนะนำและวางกลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรในวิชาชีพด้านเอกสารและจดหมายเหตุทั่วโลก และตำแหน่งที่สองคือ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในคณะทำงานฝ่ายการศึกษาด้านงานจดหมายเหตุ (Section on Archival Education)

อาจารย์ ดร.นยา ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์จากการประชุม ICA 2022

อาจารย์ ดร.นยา ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์จากการประชุม ICA 2022

เมื่อวันที่ 19 – 23 กันยายนที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายาได้เข้าร่วมการประชุม the 9th Annual Conference of the International Council on Archives ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี จัดโดยสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives – ICA) และได้นำเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อ “Turning Theories into Reality: Considering New Archival Appraisal Strategies for Thai Public Sector” ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลโปสเตอร์ที่โดดเด่นเป็นอันดับที่ 2 สำหรับการประชุม ICA Roma 2022 จากโปสเตอร์ทั้งหมดจำนวน 67 ชิ้น การนำเสนอในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาระบบการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุภาครัฐ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Master student and faculty member receive award from ICIS 2022

Master student and faculty member receive award from ICIS 2022

Congratulations to Ms. Angsurat Raya and Asst. Prof. Somsak Sriborisutsakul, Ph.D., for receiving the best paper award presented at the 5th International Conference on Information Science (ICIS 2022). Titled “Use of the Copenhagen Burnout Inventory to Assess Thai Librarians’ Burnout During the COVID-19 Pandemic”, the research aims to gather respondents’ feedback about the survey instrument developed to assess Thai librarians’ burnout level and to prepare survey administration before launching the main study. Twenty Thai librarians from public and special libraries in the government sector tried out the 46-item questionnaire. The questionnaire includes 12 items of demographic information, 15 items about working situations during the COVID-19 pandemic, and 19 personal-related, work-related, and client-related burnout measures based on the Copenhagen Burnout Inventory. Findings indicated that the majority of the survey questions could be employed in actual data collection.

หนังสือใหม่ พื้นฐานการจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัล

หนังสือใหม่ พื้นฐานการจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัล

หนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ชื่อ พื้นฐานการจัดระบบคอลเลกชันดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ ได้ออกวางจำหน่ายแล้วทั้งในรูปแบบรูปเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)

หนังสือเล่มนี้ปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอลเล็กชันดิจิทัลในห้องสมุดและจดหมายเหตุ การบรรยายข้อมูลในระเบียนเมทาดาทา การควบคุมความถูกต้องของจุดเข้าถึงในระเบียนเมทาดาทา วิธีจัดระบบความรู้สำหรับคอลเล็กชันดิจิทัล รวมถึงการฉายภาพอนาคตของการจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัล

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและการสั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือออนไลน์ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ และศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แนะนำบทความ Traditional Manuscript Archives at the National Library of Thailand

แนะนำบทความ Traditional Manuscript Archives at the National Library of Thailand

ชวนอ่านบทความเรื่อง Traditional Manuscript Archives at the National Library of Thailand: Background, Metadata and Access Outlook (2021) โดย อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายา ตีพิมพ์ในหนังสือ Globalisation of Cultural Heritage Issues, Impacts and Challenges โดย Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย อ.ดร.นยาได้ทำการสำรวจคอลเลคชั่นเอกสารโบราณในหมวดจดหมายเหตุที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยคัดเลือกเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยและมาเลเซียในช่วงสมัยอยุธยาและธนบุรีมาศึกษา การศึกษาครอบคลุมรูปแบบเอกสาร ลักษณะเนื้อหา และวิธีการจัดการทั้งการให้เมทาดาทา และการให้บริการที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ