ทุนอลิส โลห์เรอร์

ด้วยศาสตราจารย์อลิส โลห์เรอร์ แห่งมูลนิธิฟูลไบรท์ ซึ่งเคยทำการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ชั้นประกาศนียบัตร และชั้นอนุปริญญา ที่คณะอักษรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2498ได้บริจาคเงินจำนวน 1,500เหรียญสหรัฐฯ ให้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่มีอายุครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2520 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละปีมาใช้จ่ายเพื่อจัดหาหนังสือเด็กประเภทต่างๆ ที่ได้รับรางวัลนานาชาติ และ/หรือ เพื่อการอื่นใดที่เห็นสมควร

ทุน ดร. ม.ล. จ้อย (งอนรถ) นันทิวัชรินทร์

ด้วย ม.ล. จ้อย นันทิวัชรินทร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้มอบเงินซึ่งได้จากการบริจาคของศิษย์ และญาติมิตร ในงาน “60 ++” ซึ่งจัดในปี พ.ศ. 2540 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งเป็นเงินทุน ดร. ม.ล. จ้อย (งอนรถ) นันทิวัชรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนหมุนเวียนมาใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในการทำวิทยานิพนธ์ที่สามารถนำผลไปใช้จริงเพื่อการพัฒนาวิทยาการในสาขานี้ และ/หรือ เพื่อการอื่นใดที่เห็นสมควร

ทุนรองศาสตราจารย์กล่อมจิตต์ พลายเวช

ด้วยทายาทของรองศาสตราจารย์กล่อมจิตต์ พลายเวช ได้มอบเงินจำนวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งเป็นเงินทุนรองศาสตราจารย์กล่อมจิตต์ พลายเวช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนหมุนเวียนมาใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและวรรณกรรมสำหรับเด็ก และ/หรือ เพื่อการอื่นใดที่เห็นสมควร

เงินทุนศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์

ด้วยศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รวบรวมเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “นักเขียนชาวอักษรศาสตร์”ซึ่งแผนกฯ จัดพิมพ์ขึ้นพร้อมด้วยเงินที่มีผู้บริจาค สมทบรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 44,000.00 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้จัดตั้งเป็นทุนศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์ และต่อมาได้มีการจัดหาเงินและมีผู้บริจาคสมทบทุนเพิ่มเติมอีกเป็นเงินทั้งสิ้น 175,355.40บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)

วัตถุประสงค์ของทุนนี้เพื่อนำเงินทุนหมุนเวียนมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย ดูงานฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องในประเทศ หรือต่างประเทศแก่อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  2. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย ดูงาน ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องในประเทศแก่บรรณารักษ์ประจำหอสมุดกลาง หรือบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์
  3. เป็นรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิตวิชาเฉพาะสารนิเทศศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ โดยได้แต้มเฉลี่ยสูงสุดในวิชาสารนิเทศศึกษา และแต้มเฉลี่ยนั้นต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องและรายได้จากการจำหน่ายให้นำเข้าสมทบทุนตามเดิม
  5. เพื่อการอื่นใดที่เห็นสมควร

ทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รวบรวมเงินที่มีผู้บริจาคในงาน “ฉลองอายุครบ 60 ปี ของศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย ดูงานฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องในประเทศ หรือต่างประเทศ แก่อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  2. เพื่อเป็นทุนอุดหนุน การวิจัย หรือค้นคว้า เพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตขั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
  3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานด้านบรรณารักษศาสตร์ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทุนเออร์แลนด์สัน

จัดตั้งขึ้น ใน พ.ศ. 2508 โดย นางสาวรูธ เอ็ม. เออร์แลนด์สัน ได้บริจาคเงินให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเงินทุนเออร์แลนด์สัน และให้นำผลประโยชน์ที่ได้มาจัดสรรเป็นรางวัล แก่นิสิต ขั้นปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงสุดในปีการศึกษานั้น ๆ

ทุนผู้ช่วยศาสตราจารยวนิดา สุรวดี

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา วิจัย ดูงาน ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องในประเทศหรือต่างประเทศแก่นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และเพื่อการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ที่คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เห็นสมควร

หากท่านใดสนใจที่จะร่วมสมทบทุนของภาควิชา กรุณาติดต่อได้ที่ 02-218-4817 หรืออีเมล์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.