รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส

รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คุณวุฒิ M.A. (English), University of Wisconsin อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย บทความวิจัยในวารสาร พูนศักดิ์ สุวรรณรัตน์ และ ปรีมา มัลลิกะมาส. “การสื่อความหมายของหน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยในภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษา รวมเรื่องสั้น กลิ่นฟาง” วารสารอักษรศาสตร์. ธันวาคม 2563. 49(2), 67-97. …

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร  จิตติพลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการแปล คุณวุฒิ Ph.D. (Comparative Literature/Translation Studies), University College London M.A. (Comparative Literature), University College London อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ที่มี peer …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการล่าม คุณวุฒิ อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ม. (การแปลและการล่าม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยในวารสาร  Bunsorn, Maliwan and Tongtip Poonlarp. The Translation of Thai Standard Amplifiers …

[:th]การแปล[:]

1 ธันวาคม 2564 – 3 พฤษภาคม 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม ประจำปีการศึกษา 2565  2 สาย ดังนี้ 1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม(สายการแปล) (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 23 2. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม(สายการล่าม) (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 7   กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม(สายการแปล) (อังกฤษ – ไทย) …

การสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม โดยเรียนร่วมกับนิสิตปริญญาโท ของหลักสูตร ได้ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการแปล วิชาละ 10,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 2. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการล่าม วิชาละ 35,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 3. ช่วงเวลาการสมัคร     …

อ.ม. สายการล่าม

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561 Master of Arts Program in Translation and Interpretation: Interpretation โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             36       หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2  ปี ไม่เกิน 4 ปีนับจากปีการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร แผน ข (สายการล่าม) …

อ.ม. สายการแปล

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561 Master of Arts Program in Translation and Interpretation: Translation โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             36       หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2  ปี ไม่เกิน 4 ปีนับจากปีการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ …

ความเป็นมา

คณะอักษรศาสตร์ได้มีการสอนแปลในระดับปริญญาบัณฑิตมาโดยตลอด ต่อมาก็ได้เริ่มมี การสอนแปลไทยและอังกฤษในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง และเพื่อให้คณาจารย์และนิสิตได้มีสนามในการฝึกฝนสร้างทักษะและประสบการณ์การแปล คณะอักษรศาสตร์จึงได้จัดตั้งศูนย์การแปลคณะอักษรศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เพื่อให้บริการวิชาการจนเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ต่อมาได้เริ่มมีความต้องการผู้ทำหน้าที่ล่ามในการเจรจาและการประชุมระหว่างชาติ จึงได้มีการร้องขอมายังคณะอักษรศาสตร์ให้จัดหาผู้ทำหน้าที่ล่ามให้แก่หน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชน มีคณาจารย์และนิสิตของคณะอักษรศาสตร์ได้ไปทำหน้าที่ล่ามตามที่ได้รับคำขอมา ตามโอกาส ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีคำขอจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มายังคณะอักษรศาสตร์ ขอให้ฝึกล่ามสำหรับผู้บริหารประเทศในการเจรจาระหว่างประเทศ และการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งคณะอักษรศาสตร์ก็ได้ให้ความร่วมมือจัดการอบรมล่ามให้ตามคำขอเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ ยังได้รับคำขอให้ฝึกล่ามในการประชุมระหว่างประเทศ สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2538 พ.ศ. …

บุคลากร

รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2218-4715 อีเมล: prima.m@chula.ac.th   รองศาสตราจารย์ ดร.แพร  จิตติพลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการแปล โทร. 0-2218-1879 อีเมล: phrae.c@chula.ac.th ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการล่าม โทร. 0-2218-4920 อีเมล: tongtip.c@chula.ac.th   เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต …