Search
Close this search box.
Picture of รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

ความเชี่ยวชาญ
 • เรื่องอิเหนาและเรื่องดาหลังในสังคมไทย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องอิเหนากับนิทานปันหยีใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • วรรณคดีการแสดง

รายวิชาในความรับผิดชอบ 
 • 2201251  วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
 • 2201274  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • 2201364  วรรณคดีการแสดง  
 • 2201374  พระนิพนธ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 • 2201460  สัมมนาเรื่องวรรณคดีไทย
 • 2201668  วรรณคดีไทยสัมพันธ์ 
 • 2201751  สัมมนาวรรณคดีไทยต่างสมัย
ข้อมูลติดต่อ

คุณวุฒิ
 • อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2552
 • อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544

รางวัลที่ได้รับ
 • รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2564
 • รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ. 2558) สาขามนุษยศาสตร์
 • รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย

ก. บทความวิจัยในวารสาร

ภาษาอังกฤษ

 • Jatuthasri, Thaneerat. The significance of the Inao during the reign of King Chulalongkorn: A transitional period in the Thai Panji traditionWacana Journal of the Humanities of Indonesia Vol. 21, No. 1 (2020): 42-68 . 
 • Jatuthasri, Thaneerat. Inao of King Rama II: The Transformation of the Panji Stories into a Masterpiece of Thai Court Drama Literature. SPAFA Journal Vol. 2 (2018). [full text:   http://dx.doi.org/10.26721/spafajournal.v2i0.576]

 • Jatuthasri, Thaneerat. Thai and Lao Panji stories: Connection with Distinction. The Journal. 7,2 (December 2010).

 • Jatuthasri, Thaneerat. Unakan: A Combination of the Images of Thai Hero and Heroine. MANUSYA: Journal of Humanities. Vol.9 No.2 (2006): 81-94.


ภาษาไทย

 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. ดาหลังฉบับ ทรงแปลงแต่งใหม่”: การดัดแปลงเรื่องดาหลังและวรรณศิลป์ในฐานะนิทานคำกลอน. อักษรศาสตร์ 50, 1 (2564): 41-64.
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. บทละครเรื่องดาหลังฉบับเลขที่ 35: เรื่องดาหลังสำนวนอยุธยาที่ขาดหาย. ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563): 46-71. 
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. บทละครเรื่องดาหลังฉบับสมุดไทยเลขที่ 516/1: เรื่องดาหลังสำนวนแปลก. ภาษาและวรรณคดีไทย 36, 2 (ธันวาคม 2562): 67-109.
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. บทละครเรื่องดาหลังฉบับหมื่นจำเนียร: เรื่องดาหลังสำนวนเก่าที่เพิ่งพบ. อักษรศาสตร์ 48, 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): 146-173. 
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. เมื่อเกิดมาเป็นสตรี จะสงวนประเวณีให้แจ่มใส”: การนำเสนอตัวละครหญิงเพื่อสอนหญิงในเรื่อง   ดาหลังพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1. ไทยศึกษา 14, 2 (ธันวาคม  2561): 151-198. 
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. บทละครรำเรื่องอิเหนา ตอนดะระสาแบหลา พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์: การ “ปรุงบท” และคุณค่า. มนุษยศาสตร์ 24, 2 (ธันวาคม 2560): 78-115.  
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. ลิลิตอิเหนา: การศึกษาเชิงประวัติและลักษณะเด่นทางวรรณศิลป์ในฐานะวรรณคดีลิลิต. อักษรศาสตร์  46, 2 (ธันวาคม 2560): 49-104. 
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี . ศิลปะแห่งผ้า วรรณศิลป์แห่งรัก: ความสำคัญของผ้าในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน. อักษรศาสตร์ 45, 1 (มิถุนายน 2559): 289-339. 
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. “ใผได้ ดมดอกเอื้อง ดวงด้วโสกกอหาย”: วรรณศิลป์และความสำคัญของบทพรรณนาธรรมชาติในเรื่องอินเหนาฉบับลาว. มนุษยศาสตร์ 22, 1 (มิถุนายน 2558): 20-51. 
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน: ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศนศิลป์. ไทยศึกษา 11, 1 (มิถุนายน 2558): 1-34. 
 • ธานีรัตน์จัตุทะศรี. ลิลิตกระบวนพยุหยาตราสถลมารคและชลมารค: จากพระราชพิธีสู่วรรณคดีเฉลิม
  พระเกียรติ. วารสารมนุษยศาสตร์. 19, 1 (มกราคม-มิถุนายน), 2555: 39-62.
 • ธานีรัตน์จัตุทะศรี. พระราชนิพนธ์คํานําในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: ภาพสะท้อนพระอัจฉริยภาพในฐานะนักวรรณคดี. วิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2, 1 (พฤศจิกายน 2554 – เมษายน 2555): 1-18.
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. บทละครในเรื่องอิเหนาตอนดรสาแบหลาจนถึงเข้าห้องจินตะหรา: พระราชนิพนธ์อิเหนาฉบับรัชกาลที่ 1 ที่เพิ่งค้นพบ. มนุษยศาสตร์ 16, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม), 2552: 55-71. 
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. อิเหนา: จากพระเอกในนิทานปันหยีสู่พระเอกในวรรณคดีไทย. ภาษาและวรรณคดีไทย 23 (ธันวาคม 2549): 49-85.
 • ธานีรัตน์จัตุทะศรี. ลักษณะเด่นด้านกลวิธีอธิบายในพระราชพิธีสิบสองเดือนพระราชพิธีสิบสองเดือน. ภาษาและวรรณคดีไทย. 20 (ธันวาคม 2546): 84-125.


ข.  รายงานการวิจัยสมบูรณ์

 • ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และธานีรัตน์ จัตุทะศรี. รายงานการวิจัยเรื่อง พระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา: พระอัจฉริยภาพด้านวรรณคดีการแสดงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 2562.


ค. บทความวิจัยที่นำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการ

 • Jatuthasri, Thaneerat. “Creativity and Cultural Potential of the Panji/Inao in Thailand”. Paper presented in 2023 International Panji Seminar held at Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, October 12th 2023.
 • Jatuthasri, Thaneerat. “Inao as Living Cultural Heritage in Contemporary Thailand”. Paper presented in 2019 Chulalongkorn ASIAN Heritage Forum: Inao/Panji Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia organized by Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University at W Hotel Bangkok, June 20th 2019.
 • Jatuthasri, Thaneerat. “The Panji/Inao Tradition in Thailand”. Paper presented in The Panji Seminar held at Indonesian National Library in Jakarta, July 11th 2018.
 • Jatuthasri, Thaneerat. “The Flourishing and Significance of The Panji Story during the Reign of King Chulalongkorn (1868-1910): A Golden Age of the Panji Theme in Thailand”,Paper presented in The Ninth EuroSEAS Conference held at Oxford University, August 17th 2017.
 • Jatuthasri, Thaneerat. “Explore the World of Women in the Panji Stories: A Shared Ideology among Balinese, Malay and Thai Heritage Literature”. Paper presented in Bali in Global Asia: Between Modernization and Heritage Formation held at Universitas Udayana, Indonesia, July 16th-18th, 2012.
 • Jatuthasri, Thaneerat. “Inao of King Rama II, The Thai Panji Story: From Asian to Thai Heritage.” Paper presented in The International Conference on Humanities 2011  held at The School of Humanities, Universiti Sains Malaysia , June 13rd-17th, 2011.
 • Jatuthasri, Thaneerat. “Thai and Lao Panji stories: Connection with Distinction.” Paper presented in EUROSEAS 2010 held at the University of Gothenburg, Sweden, August 26th-28th, 2010.
 • Reungruglikit, Cholada and Jatuthasri, Thaneerat. “The Thanksgiving Episode in Inao of King Rama II: The Colourization from The Panji Cycle to Thai Court Drama.” Paper presented in CUAsean 2008 International Conference held at Maha Chulalongkorn Building, Chulalongkorn University, August 4th-5th, 2008.
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. “อิเหนาอาเซียน: แง่มุมความรู้และแนวทางการวิจัย”. นําเสนอในการประชุมทางวิชาการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Reserch Expo 2015) จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ.
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. “ความสำคัญของปัญญาในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”. นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ อยู่คู่กาลกับโลก: การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และสื่อร่วมสมัย จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักพิมพ์ปาเจรา จำกัด วันที่ 20-21 มีนาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

 

ง. บทความวิจัยใน  Monograph, Book Series

 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. เรื่องอิเหนาฉบับวัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี: บทละครในสมัยอยุธยาที่กระจัดพลัดพราย?.  สยามปกรณ์ปริวรรต. ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1.
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. “ความสำคัญของ “สหศิลป์” ในวรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2.”  ในรัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ. สหวิทยาการวิศาลศิลป์. หน้า 83-140. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ในฐานะ “ยอดของบทละครรำ” ใน 100 ปี วรรณคดีสโมสร, หน้า 211-246. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2558.
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. “ชื่ออะหลังรัศมีดาหลัง พากย์หนังไพเราะจะมีไหน”: ความสำคัญของการแสดงชวามลายูใน  บทละครในเรื่องดาหลัง” ใน สรณัฐ ไตลังคะและรัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ. นาฏยวรรณคดีสโมสร. หน้า 193-238. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558. 
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. เรื่องอินเหนาฉบับลาว: ลักษณะเด่นด้านการสร้างตัวละครจากเรื่องอิเหนาฉบับไทย. ใน มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม, 2554: 162-184.

หนังสือ
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. วรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566.
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. ดาหลังพิจักษ์: รวมบทความว่าด้วยเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564.
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. อิเหนาวิวิธ: รวมบทความว่าด้วยเรื่องอิเหนาฉบับแปลกใหม่. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. เรื่องอินเหนาฉบับลาว: ความสัมพันธ์กับเรื่องอิเหนาฉบับไทย และลักษณะเด่นในฐานะวรรณคดีลาว. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
 • ธานีรัตน์ จัตุทะศรี และคณะ. กวีวัจน์วรรณนา: วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2557.

งานบริการวิชาการ / ผลงานรับใช้สังคม
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “วรรณคดีการละครสมัยรัชกาลที่ 3” ในงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดโดย ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (2566)
 • วิทยากรบรรยายในโครงการ “ให้ลือเลื่องเฟื่องฟุ้งเดชา ทั่วประเทศเขตชวาแดนไตร”: คุณค่าของบทละครอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ในฐานะยอดของบทละครรำ จัดโดย ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562)
 • วิทยากรบรรยายในงานเสวนา “พินิจอิเหนา” จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (2562)
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “พินิจอิเหนาไทย นิทัศน์อิเหนาเทศ” ในโครงการการบรรยายพิเศษ “อักษราวิชชาจารย์” จัดโดยแขนงวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2565)
 • อาจารย์พิเศษบรรยาย เรื่อง “ทัศนศิลป์กับวรรณคดี” ในรายวิชา THT501 SEMINAR IN THAI LANGUAGE RESEARCH STUDY กลุ่ม S01 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2561)