งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารชุดใหม่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทีมผู้บริหารชุดใหม่นำโดย รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีได้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โถงชั้น 1 และ 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ หลังจากนั้นเข้าพบ ศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา และทีมผู้บริหารชุดเดิมเพื่อรับส่งมอบงาน ทั้งนี้รายชื่อคณะผู้บริหารชุดใหม่สามารถดูได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/artsadmin/