กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การรับรองคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรจาก CILIP

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้อนรับผู้ประเมินคุณภาพหลักสูตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพห้องสมุดและสารสนเทศแห่งสหราชอาณาจักร (Chartered Institute of Library and Information Professionals – CILIP) ที่เดินทางมาเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา โดยผู้ประเมินได้ร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ประจำภาควิชา อีกทั้งเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้ ผู้ประเมินฯ ได้สอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตร และได้เยี่ยมชม ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ สรรพศาสตร์สโมร (Learning Commons) และสำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรเป็นข่าวที่น่ายินดี หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจาก CILIP เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน

การรับรองนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึง 17 ตุลาคม 2567 รวมระยะเวลา 5 ปี

ดังนั้น ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนประสบการณ์ เทียบเท่าระดับสากล และได้รับคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ