ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุเพื่อการเข้าถึงในระยะยาว”

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ รศ.จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ อ.ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อ.ดร.นยา สุจฉายา และ อ.ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุเพื่อการเข้าถึงในระยะยาว” ให้แก่บุคลากรของสำนักงานพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน