ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

หนังสือ “ราคาของการมีลูก”

“#ราคาของการมีลูก: เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน” นำเสนอโลกของพ่อแม่ยุคปัจจุบันที่ต้องเลือกระหว่างเงิน งาน เวลา(ส่วนตัว) และลูก ผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพที่ผสมผสานวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (@Ipsr Mahidol) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา หัวหน้าโครงการ และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

งานวิจัยชิ้นนี้นับเป็นงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ได้ทดลองใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) มาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อหาประเด็นและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ปรากฎในเนื้อหาทั้งในภาพกว้างและลงลึกในแต่ละประเด็นได้ นอกเหนือจากการทำความเข้าใจมุมมอง ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของพ่อแม่ในปัจจุบันที่มีต่อการสร้างครอบครัวแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังชี้ให้เห็นแนวทางและข้อควรระวังในการนำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลและการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้ในการตีความปรากฎการณ์ทางสังคมด้วย

ห้องสมุดหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อไปยัง สถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 อีเมล kanyapat.sut@mahidol.ac.th เพื่อขอหนังสือได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อนึ่งหนังสือเล่มนี้กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบเปิดเสรี เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/libsci/blog/2019/11/09/priceofraisingchildrenbook/