กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และท่านผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในรายวิชา 2221894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ในหัวข้อ “สุขนาฏกรรมของวิลเลียม เชกสเปียร์ ผ่านมุมมองนักวรรณกรรมและนักแปล กรณีศึกษา A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น. ห้อง 501/2-3 อาคารมหาจักรีสิรินธร

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJOGY7gOfD8LYWmNH7OqxaJcBP2fKwTjC732JjBobHCXE0GA/viewform