ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การบรรยายเรื่อง “สัทวิทยาร่วมสมัย (Diachronic Phonology)”

รศ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “สัทวิทยาร่วมสมัย (Diachronic Phonology)” ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Brawijaya University เมืองมาลัง (Malang) เขตชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

สัทวิทยาร่วมสมัยเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเสียงและระบบเสียงในภาษามนุษย์แล้ว โดยผสมผสานทฤษฎี และระเบียบวิธีจากสาขาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (ศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาษา) สัทวิทยา (ศึกษาระบบเสียง) และสัทศาสตร์ (ศึกษากายภาพของเสียง)”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://prasetya.ub.ac.id/berita/A-Workshop-on-Phonetic-and-Phonology-as-the-Cooperation-Initiation-23595-en.html